RASTLINNO GEOGRAFICKÉ OBLASTI

Flóra člení územie Slovenska na tri rastlinno-geografické oblasti:

1. oblasť stredoeurópskeho rastlinstva,
2. oblasť karpatská,
3. oblasť panónska

Oblasť stredoeurópskej flóry

Česká vysočina * Česká vysočina

Oblasť stredoeurópskej (hercýnskej) flóry sa rozkladá na Českej vysočine s výnimkou Polabskej nížiny, mladovulkanických pohorí a Českého krasu. Je menej pestrá, zastúpená druhmi, ktoré rastú prevažne na silikátových substrátoch v stredoeurópskych lesoch, do ktorých prenikli druhy z atlantickej oblasti. Do nadmorských výšok asi 700 m n. m. zasahujú niektoré teplomilnejšie druhy z juhových­odných nížin. Zaujímavé je rastlinstvo na hojne rozširených rašeli­niskách. Na najvyšších pohraničných vrchoch sa vyskytujú druhy charakteristické pre alpínsku a arktickú oblasť.

 • Biele Karpaty
 • Bukovské vrchy
 • Čergov
 • Javorníky
 • Nízke Beskydy
 • Spišské vrchy
 • Šarišská vrchovina
 • Východné Beskydy
 • Západné Beskydy

Oblasť karpatskej flóry

smrekové lesy * Smrekové lesy Slovenské stredohorie / Poľana

Oblasť karpatského rastlinstva je podstatne bohatšia na druhy, lebo má aj rozmanitý horninový podklad a pôdy, diferencovanejšie pod­nebie a mnoho endemických druhov, z ktorých mnohé sú známe len odtiaľ. Do nižších polôh prenikli z nížin karpatského obvodu teplomilné panónske a pontické druhy, od západu aj druhy hercýn­skej oblasti a z juhu druhy z Balkánu. Vyššie vrchy v jadre karpat­skej klenby majú mnoho horských druhov. Na najvyšších pohoriach rastie mnoho vysokohorských druhov a sú tam aj glaciálne relikty.

 • Biele Karpaty
 • Hornádska kotlina
 • Chočské vrchy
 • Liptovská kotlina
 • Malá Fatra
 • Malé Karpaty
 • Muránska planina
 • Nízke Tatry
 • Pieniny
 • Podtatranská kotlina
 • Považský Inovec
 • Slanské vrchy
 • Slovenské rudohorie
 • Slovenské stredohorie
 • Slovenský raj
 • Stredné Pohornádie
 • Strážovské vrchy
 • Súľovské vrchy
 • Tatry (Západné Tatry, Vysoké Tatry a Belianske Tatry)
 • Tribeč
 • Turčianska kotlina
 • Veľká Fatra
 • Vihorlat

Oblasť panónskej flóry

dubiny * Dubové lesy Bratislava

Oblasť panónskej flóry zaberá Polabskú nížinu, České stredohorie, Český kras, Moravské úvaly, Moravský kras, dunajské kotliny, juho­slovenské kotliny a teplé, najmä vápencové, dolomitové a mlado vulkanické výbežky vrchov. Pozdĺž dolín zasahuje dosť hlboko do Karpát. Má rastlinstvo pestrého zloženia, ktoré rastie v suchomil­ných a teplomilných dubových lesoch, na skalných stepiach, na sprašiach, na močiaroch, naviatych pieskoch i slaniskách. Je tu severná hranica rozšírenia stredomorských druhov. Rastú tu hojne stepné druhy, ktoré sa sem dostali z pričiernomorských stepí. Sem patria oblasti:

 • Burda
 • Devínska Kobyla
 • Ipeľsko-rimavská brázda
 • Košická kotlina
 • Podunajská nížina
 • Slovenský kras
 • Východoslovenská nížina
 • Záhorská nížina

Otepľovanie prináša zmeny

Rastlinstvo Slovenska je veľmi pestré, zastúpené širokou škálou drevín, krovín aj bylín, charakteristických pre mierne podnebné pásmo. Vplyvom tepelných zmien sa prostredie otepľuje, čo vytvára priaznivé podmienky pre udomácňovanie nových druhov rastlín, typických doposiaľ pre južnejšie pásmo.

zlatobyľ * Zlatobyľ kanadský, invazívny druh

 

Pokračovanie:
• Výškové vegetačné pásma

Späť na:
• Rastlinstvo SlovenskaŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre s http odkazom budú zverejnené, po zvážení správcu blogu Slovensko ;-)