ŽIVOČÍŠSTVO NA SLOVENSKU ( FAUNA )

Slovenské živočíšstvo a jeho dru­hové zloženie prekonalo od tre­ťohôr podobný vývoj ako rastlin­stvo. Fauna i flóra sa tak vyvýjali podobne. Zásahy človeka taktiež spôsobovali podstatné zmeny, ktoré mali značný vplyv najmä na rozšírenie jednotlivých druhov stavovcov. Človek úplne vyhubil zubra a tura a v západnej časti štátu aj vlka a medveďa, ktorý sa objavuje najďalej na západe v pohorí Javorníky. Územie živočíšstva viazaného na lesné prostredie sa podstatne zmenšilo vyrúba­ním lesov. Stepné druhy sa rozšírili aj do vyšších polôh. Vysušením mo­čiarov, mŕtvych ramien, zregulovaním riečnych korýt a znečistením vody (najmä chemikáliami) sa zdecimovali stavy vodného a pobrež­ného živočíšstva. Niektoré druhy rýb, rak potočný, volavka a vydra osídľujú iba izolované a chránené lokality.

Niektoré nové druhy pribudli keď odhliadneme od udo­mácnených zvierat či už nechtiac, ako napríklad ondatra, pásavka zemiaková a krysa vodná, alebo zámerne, ako daniel, muflón, pstruh dúhový a iné druhy živočíšstva.

Živočíchy sa zoskupujú v závislosti od prostredia, ktoré im poskytu­je potravu. Podľa toho sa na Slovensku dá odlíšiť:

1. oblasť stepného živočíšstva,
2. oblasť živočíšstva listnatých lesov,
3. oblasť živočíšstva ihličnatých lesov,
4. oblasť vysokohorského živočíšstva.

Osobitné živočíšstvo sa viaže na vodné prostredie, na skaly a ľud­ské sídla.

Oblasť stepného živočíšstva

Oblasť stepného živočíšstva má svoj domov na nížinách Panón­skej panvy a Polabskej nížiny a na skalných stepiach slnečných svahov predhorí, odkiaľ sa rozšírilo na plochy kultúrnej stepi, aj hlboko do Karpát a do vyšších polôh Českej vysočiny. Typických stepných druhov, medzi ktoré patrí napríklad drop, syseľ, chrček, králik divý, jarabica, prepelica, škovránok, koník uhorský, modlivka zelená je len 10 až 13 %.

Drop * Drop

Živočíšstvo listnatých lesov, ktoré patrí k euro sibírskej podobla­sti, zastupuje diviak, srnec, mačka divá, jazvec, jež, ďateľ, žlna, holub, kukučka, užovka obyčajná i stromová, jašterica obyčajná, chrúst obyčajný, roháč veľký. Asi 75 % našich živočíchov sa pôvod­ne viazalo na život prevažne v listnatých lesoch, hoci mnohé druhy (srnec hôrny) si našli najmä po kolektivizácii poľnohospodárstva vhodné prostredie aj na rozsiahlych poliach obilia a krmovín.

Živočíšstvo ihličnatých lesov

Živočíšstvo ihličnatých lesov je podstatne chudobnejšie. Patrí sem len asi 5 až 10 % u nás žijúcich druhov. Na Českej vysočine sa rozšírilo zväčšovaním plôch smrekových monokultúr. Typickí zástup­covia ihličnatých lesov: veverička, kuna lesná, kôrovník dlhoprstý, sýkorka chochlatá, krivonos obyčajný, orešnica perlová, hlucháň, jariabok hôrny, zmija, mníška obyčajná atď.

veverička * Veverička

Mnoho živočíchov žije v ihličnatých aj v listnatých lesoch, ako líška, jeleň, sojka, skokan hnedý.

Poľovná zver v českých lesoch ju hojnejšie zastupuje srnčia zver, v lesoch Slovenska jelenia zver. Poľovné hospodárstvo spôsobilo, že na jednotku plochy sú stavy srnčej zveri, zajacov a bažantov pod­statne vyššie v Čechách ako na Slovensku. V poslednom čase sa v lesoch, najmä v pohraničných oblastiach rozširuje diviak a preniká rys, druhy, ktoré tam už vyhynuli.

Vysokohorské živočíšstvo

Vysokohorské živočíšstvo sa viaže na kosodrevinu, hole a subni­válnu zónu. V týchto pre život nepriaznivých podmienkach žije asi 1 % u nás žijúcich druhov. Typický je kamzík, svišť, hraboš snežný, ľabtuška vrchovská a bežec snežný.

kamzík * Kamzík

Osobitný nezonálny areál osídľuje živočíšstvo vôd, močiarov a bre­hov vôd. Zastúpením druhov riečnych rýb sa líšia rieky, ktoré tečú do Severného a Baltického mora od riek povodia Dunaja.

Životné prostredie

Neznečistené horské úseky tokov hostia ešte pstruhy. Na stredných úsekoch žije lipeň a na dolných úsekoch mreny. Z vodných vtákov sa u nás v lete a na ťahu zdržujú kačice, husi, bociany a sliepka vodná. Pri vodách sa zdržuje skokan zelený i rapotavý, užovky, ry­báriky a čajky. Ľudské sídliská oživujú lastovičky, juríčky, vrabce, myš domáca, potkan, tchor a niektoré druhy netopierov. V záhra­dách u nás natrvalo ostal drozd čierny, ktorý sa prv na zimu sťa­hoval. Musíme sledovať životné prostredie a tieto vzácne druhy, ktoré sú na jeho kvalite závislé.

rys * Rys


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre s http odkazom budú zverejnené, po zvážení správcu blogu Slovensko ;-)